1. KISIM

GENEL HÜKÜMLER

 

KAPSAM

MADDE: 1- İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Köyü …. Ada, …. Parsel ile aşağıda Ada ve Parsel numaraları belirtilen taşınmazlar ve 1/1000 ölçekli imar uygulama planı sınırları içinde kalan yol, yeşil alan, konut, ticaret, rekreasyon, sosyal donatı alanı, her türlü alt yapı alanlarını kapsayan TEPEKENT KONUT ALANI, Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer ilgili yasaların emrettiği kurallar saklı kalmak üzere, bu Yönetim Planına göre yönetilir.

105 Ada 1 Parsel 105 Ada 5 Parsel

105 Ada 4 Parsel 106 Ada 1 Parsel

106 Ada 2 Parsel 106 Ada 3 Parsel

106 Ada 4 Parsel 107 Ada 1 Parsel

107 Ada 3 Parsel 108 Ada 1 Parsel

109 Ada 1 Parsel 109 Ada 3 Parsel

110 Ada 2 Parsel 110 Ada 4 Parsel

110 Ada 5 Parsel 110 Ada 6 Parsel

110 Ada 7 Parsel 111 Ada 6 Parsel

111 Ada 7 Parsel 111 Ada 9 Parsel

111 Ada 10 Parsel 111 Ada 13 Parsel

111 Ada 15 Parsel 111 Ada 16 Parsel

111 Ada 17 Parsel 111 Ada 18 Parsel

111 Ada 20 Parsel 111 Ada 21 Parsel

111 Ada 22 Parsel 111 Ada 23 Parsel

111 Ada 24 Parsel 111 Ada 26 Parsel

112 Ada 3 Parsel 113 Ada 1 Parsel

113 Ada 2 Parsel 113 Ada 3 Parsel

113 Ada 4 Parsel 114 Ada 2 Parsel

114 Ada 4 Parsel 114 Ada 5 Parsel

115 Ada 1 Parsel 116 Ada 3 Parsel

117 Ada 1 Parsel 117 Ada 2 Parsel

117 Ada 7 Parsel 117 Ada 4 Parsel

117 Ada 5 Parsel 117 Ada 6 Parsel

118 Ada 1 Parsel 118 Ada 2 Parsel

118 Ada 3 Parsel 118 Ada 4 Parsel

118 Ada 5 Parsel 118 Ada 6 Parsel

119 Ada 1 Parsel 119 Ada 2 Parsel

120 Ada 1 Parsel 120 Ada 2 Parsel

121 Ada 1 Parsel 121 Ada 2 Parsel

121 Ada 3 Parsel 121 Ada 4 Parsel

121 Ada 5 Parsel 128 Ada 11 Parsel

129 Ada 2 Parsel 130 Ada 2 Parsel

130 Ada 3 Parsel 130 Ada 4 Parsel

130 Ada 6 Parsel 139 Ada 1 Parsel

139 Ada 2 Parsel 145 Ada 1 Parsel

 

YÖNETİM PLANINDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE KMK’NUN UYGULANMASI

MADDE: 2- Yönetim Planı taraflar arasında sözleşme mahiyetindedir. Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanununun, Medeni Kanunun ve ilgili diğer yasaların hükümleri uygulanır.

YÖNETİM PLANININ BAĞLAYICILIĞI

MADDE: 3- Yönetim Planı, Tepekent Konut Alanı kapsamındaki bütün Bağımsız Bölüm (konut, dükkan vs. her türlü yapı) maliklerini, kat irtifakı sahiplerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümün veya kat irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını satış, bağış vs. bir yolla iktisab edecek bütün şahısları kendiliğinden bağlar. Bu şahıslar yönetim planının bütün hükümlerine aynen uymak zorundadır.

 

YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE: 4- Yönetim Planı, “Tepekent Toplu Yapı Temsilciler Kurulu” üye tam sayısının beşte dördünün oylarıyla değiştirilebilir.

SÖZLEŞME

MADDE: 5- Bu yönetim planının ortak yerleri saptayan ve düzenleyen maddelerinde yer alan hükümleri, KMK. Nun 4. maddesinin 1. fıkrasında yazılı sözleşme yerine kaim olmak ve hüküm doğurmak üzere konmuştur.

II. KISIM

TANIMLAR

 

BAĞIMSIZ BÖLÜM

MADDE: 6- Ana gayrımenkulun içinde, ayrı ayrı ve tek başına kullanılmaya elverişli, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan ve vaziyet planı ve kat irtifak listelerinde ayrı ayrı numaralanan bölümlere “Bağımsız Bölüm” denir.

TOPLU YAPI ALANI

MADDE: 7- Madde 1’de tanımlanan Tepekent Konut Alanındaki konut, ticaret, altyapı, eğitim, tüm sosyal ve kültürel tesislerle, arsa payına bağlı olmayan, kat mülkiyetine konu teşkil etmeyen kamuya açık alan ve tesislerin tümüne “Toplu Yapı Alanı” denir. İmar adalarının herhangi bir nedenle değişik bir numara almaları Toplu Yapı Alanı kapsamını değiştirmez.

YÖNETİM ORGANLARI

MADDE: 8- Tepekent Konut Alanı yönetiminin organları: Parsel Kat malikleri kurulu, Parsel Yöneticisi, Parsel Denetçisi, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Toplu Yapı Yönetim Kurulu ve Toplu Yapı Denetçilerinden oluşur.

Bu organların çalışmalarında göz önünde bulunduracakları ilkelerin bir kısmı aşağıda belirtilmiştir.

1- EKOKENT TEPEKENT YÖNETİMİ

Tepekent’in örnek bir ekokent olması, toprak, hava ve suyun kirletilmeden kullanılması, doğa ile sevgi, emek ve üretime dayalı bir ilişki kurarak, bitkisel ve hayvansal yaşamın geliştirilmesi için gereken önlem ve tedbirleri alır, bu doğrultuda eğitimsel ve kültürel çalışmalar düzenler, yayın faaliyetlerinde bulunur.

Peyzaj, ağaçlandırma ve veterinerlik hizmetlerini düzenli olarak yerine getirecek organizasyonlar kurar ya da kurulmuş işletmelerle anlaşır.

Bağımsız bölümlerin bahçelerinde, kendi ihtiyaçları için ekolojik ürün yetiştirmelerini teşvik eder, bilgilendirir, yarışma ve kampanyalar düzenler.

2- TEMİZLİK

Tepekent’te temizlik hizmetleri, çevreyi mümkün olduğunca kirletmeme esası üzerine organize edilir. Evsel artıkların kaynağında yani bağımsız bölümlerde kontrol altına alınması ve yararlı hale getirilmesi için standartlar ve yöntemler geliştirilir. Bu amaçla tüzük hazırlanır ve bu tüzüğe riayet edilmesi sağlanır. Temizlik hizmetleri doğrudan, işletme kooperatifi yada şirketler aracılığıyla yapılabilir.

Çocuklar ve öğrenciler için temizlik kültürü kampanyaları düzenleyerek ödüllendirilmeleri, evsel atıkların değerlendirilerek ürünlere dönüştürülmesi teşvik ve organize edilir.

3- GÜVENLİK

Güvenlik, komşuluk ilişkilerinin ve bölgedeki diğer yerleşmelerle kurulacak sosyal ve kültürel ilişkilerin düzenlenmesi temelinde ele alınır. Tepekent’in kapalı bir getto olmasına özen gösterilir. Toplumsal aidiyet ve güven duygusunu geliştirecek önlemlerle, fiili ve önleyici güvenlik sistemleri ile bağlantılı olarak, acil durumlarda da (kaza, adli vaka v.s…) güvenlik hizmeti verilmelidir.

Güvenlik hizmetleri, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun hazırlayacağı tüzük ve Toplu Yapı Yönetim Kurulunun karar ve talimatları doğrultusunda, özel hizmet şirketleri ile de yürütülebilir. Güvenlik Personeli, şirketçe istihdam ediliyor olsa da, doğrudan yönetimin direktifi altında çalışacak şekilde sözleşme yapılır.

4- ULAŞIM

Kent içi ulaşım, dumansız, temiz enerjiye dayalı araçlarla ring seferleri olacak şekilde düzenlenir. Alışveriş, komşuluk ve diğer ihtiyaçlar için kent içi ulaşımda hava kirliliği ve gürültü kirliliği yaratılmaması esastır.

Kent dışı ulaşım, doğrudan yönetime bağlı personel ve otobüsler eliyle yapılabileceği gibi, özel bir şirket eliyle de yapılabilir. Her iki halde de toplu ulaşım amaçlı araçların kent içine girmemesine ve kirlilik yaratmamasına özen gösterilir.

5- SU

İSKİ’den alınacak toplu su kullanımının, kent bilgi sistemi çerçevesinde ölçülmesi ve ücretlendirilmesi Yönetimin sorumluluğundadır. Kullanma ve içme suyunun topluca alınması yolu ile sağlıklı ve kaliteli olmasına azami dikkat edilir.

Bağımsız bölümlerin, derinliği 20 m’yi geçmeyen yüzeysel su kuyularını kullanımda, kuyu ve sarnıçlarla yağmur sularının değerlendirilmesi, evlerde kullanılan suyun tekrar kullanımını sağlayacak teknik ve yöntemlerin özendirilmesi, su kullanımında tasarruf sağlayacak peyzajla ilgili ve diğer her türlü tedbirin alınması, yönetimin sorumluluğundadır.

6- ENERJİ

Tepekent’in enerji planlaması ve kullanımı, değişime ve gelişime açık olarak ele alınır. Çevreye duyarlı alternatif enerjilerin kullanımı ve yaygınlaşması teşvik edilir. Bu doğrultu da yerel yönetimlerle ve merkezi yönetimin ilgili alanları ile ilişki içinde olunur. Gereksiz enerji kullanımı ve kaybına nende olan sorunların ve sebeplerin üzerine gidilir. (Enerji kullanan aletlerin cihazların standartları, tesisat bozuklukları, bina yalıtımları)

7- KENT BİLGİ SİSTEMİ

Yaşayan ve gelişen bir organizma olarak, Tepekent’le ilgili her türlü bilginin kategorize edilerek ve sistemleştirilerek, Tepekent’in sağlıklı yaşaması ve gelişmesi doğrultusunda kullanılır hale getirilmesi, Tepekent yönetiminin sağlıklı politikalar geliştirebilmesini sağlayacaktır. Bu yönetim planının tanımladığı bütün hizmet alanları kendiliğinden kent bilgi sistemi içinde yer alacaktır.

 

8- İLETİŞİM

Tepekent yönetimi, Tepekent’in, Türkiye ve bütün dünya ile sürekli, sağlıklı ve hızlı bir iletişim ağı (görsel, işitsel, bilgisel) içinde olması için gereken önlem ve tedbirleri alır, girişimlerde bulunur.

Kent içi iletişiminin ücretsiz olması sağlanmalıdır. Doğrudan iletişim olanakları geliştirilmelidir. (Tepekent radyo-TV)

9- SPOR

Tepekent Yönetimi, mevcut spor alanlarının kullanımı, bakımı ve onarımı yanında, yeni spor alanları geliştirir ve spor faaliyetleri düzenler. Her yaşın ve her cinsin spor yapabilmesini sağlayacak, özendirici tedbirler alır. Tepekent yaşayanları ve komşu yerleşmelerle dostluğu geliştirecek ve pekiştirecek şekilde sportif faaliyetler düzenler.

Tepekent’in coğrafi ve fiziksel özelliklerine dayalı Tepekent kimliğinin oluşmasında rol oynayacak özgün spor faaliyetlerinin kurumlaşmasına ortam hazırlar. (Yamaç paraşütü, tırmanma sporu, bisiklet v.s.)

10- SAĞLIK

Tepekent Yönetimi, Tepekent yaşayanlarının sağlık sorunlarını, kent bilgi sistemi ve sağlık kuruluşları ile organize olarak gözetir, düzenli sağlık kontrolü bilinci geliştirir, sağlık kültürü programları ve kampanyaları düzenler.

Sağlıklı toplumun, kişilerin kendi kendilerine ve toplu olarak yetebilmelerini sağlayacak, hastalık yada kaza durumlarında bakımlarını üstlenebilecek bir toplum olduğu ilkesinden hareketle, koruyucu hekimliğe önem ve öncelik verir.

11- KÜLTÜR VE SANAT

Tepekent Yönetimi kültür üretiminin ve kültürel eylemin Tepekent kimliğinin esasını oluşturacağı ilkesinden hareketle, Tepekent de tüm sanat ve kültür alanları ile ilgili mekansal alanları oluşturur ve faaliyetleri düzenler. Her yaştan ve cinsten kişinin, özellikle çocukların, yaşlıların ve özürlülerin üretken ve yaratıcı, kültür ve sanat faaliyetleri içinde yer almasını sağlayacak tedbirler alır.

12- SOSYAL HİZMETLER

Tepekent Yönetimi, Tepekent’lilerin acılarını ve mutluluklarını (doğum, ölüm, düğün, bayram vs.) paylaşmasını, sosyal ve toplumsal bilinç ve dayanışmasını sağlayacak her türlü mekansal düzenlemelerle, bilimsel ve kültürel girişimlerde bulunur.

13- ÇOCUKLAR, YAŞLILAR, ÖZÜRLÜLER

Tepekent yönetimi çocukların, özellikle yaşlıların ve özürlülerin, toplumsal yaşamın günlük yaşantısına katılabilmeleri için her türlü mimari çevresel tedbirleri alır.

14- TAMİR VE BAKIM HİZMETLERİ

Tepekent Yönetimi, gerek yapıların ve tesisatların, gerekse ev içinde kullanılan cihazların, güvenli, doğru ve ekonomik olarak, tamir ve bakım hizmetlerinin yapılabilmesi için, organizasyonları geliştirir veya kurulmuş organizasyonlarla işbirliği yapar.

15- TİCARET TÜKETİM

Kentsel yaşamın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaygın ve kademelendirilmiş, ticaret ve alışveriş merkezlerinin oluşmasına ve çekişmesine öncülük eder. Tüketici haklarının korunması için önlemler alır, tüzük ve yönetmelikler çıkarır.

16- KATILIM

Toplumsal bilincin gelişmesi, Tepekent yaşayanlarının yönetim seçimleri dışında, kentin sorunlarına ilgi duyması, kararları eleştirmesi, karar süreçlerine katılması için yöntemler geliştirilir, ortamlar hazırlanır.

17- HAKMELİLİK KURUMU

Komşuluk ilişkilerinin, toplumsal güvenin gelişmesine paralel olarak, adalet duygusunun ve hukuk kültürünün gelişmesi amacıyla, anlaşmazlıkların, bu ilişkiler ağı içinde çözülmesi için Hakemlik Kurlu oluşturulur. Hakemlik kurulunun kuruluş ve işleyişi bir tüzükle belirlenir.

III. KISIM

YÖNETİM ORGANLARI

PARSEL YÖNETİMİ

A- PARSEL KAT MALİKLERİ KURULU

OLUŞMASI VE YETKİ ALANI

 

MADDE: 10- Tepekent Konut Alanı kapsamında bulunan ve bu yönetim Planı eki olarak verilen kroki üzerinde gösterilen ve ekli listede belirlenen bağımsız bölümlerden oluşan Parsel Yönetimleri; bu parseli oluşturan bağımsız bölümlerin maliklerinden oluşan “Parsel Kat Malikleri Kurulu”nca seçilir.

Yeni Parsel Yönetimlerinin kurulmasına, Parsel Yönetimlerinde değişiklik yapılmasına, yeniden düzenlemelere, iş bu Yönetim Planında değişiklikler yapmaya vs. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu karar verir. Bu konularda, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından alınan kararlar, Parsel Kat Malikleri Kurulunun yapacağı ilk Genel Kurulda değerlendirilerek uygun kararlar alınır.

 

KURULA KATILMA VE OY HAKKI

MADDE: 11-

a) Parsel Kat Malikleri Kurulunda, her Bağımsız Bölüm maliki, bağımsız bölümüne bağlı arsa payının miktarı ne olursa olsun bir oy hakkına sahiptir.

Aynı parselde bir kişi birden çok bağımsız bölüme malikse her bağımsız bölüm için, ayrı bir oy hakkı vardır. Ancak, bir şahsın kullanabileceği oy sayısı, Parsel Kat Malikleri Kurulundaki bütün oyların üçte birinden fazla olamaz.

b) Bir bağımsız bölüme (konut, dükkan, büro vs.’ye) birden çok kimse malikse, Parsel Kat Malikleri Kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Böyle bir temsilci seçerek Yöneticiye bildirmedikleri takdirde, bu kişilerden birine yapılacak tebligat tümüne yapılmış sayılır.

c) Bağımsız bölüm maliklerinden biri medeni hakları kullanma ehliyetinden yoksun ise (Çocuk, akıl hastası vs.) onun yerine kanuni mümessili (velisi veya vasisi) Kurula katılır.

d) Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren bağımsız bölüm maliki; Kurula ve görüşmelere katılabilir, fakat oy veremez.

e) Bağımsız bölüm maliklerinden biri, aynı parseldeki bir konut malikini (aynı parselde başka bağımsız konutun bulunmaması halinde, komşu bağımsız bölüm malikini) o toplantı için vekil tayin edebilir. Ancak aynı kişi tüm oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Vekil, temsil yetkisini yazılı bir belge ile kanıtlamak zorundadır.

TOPLANMA VE ÇAĞRI

MADDE: 12-

a) Parsel Kat Malikleri Kurulu her yıl EKİM ayının ilk 15 günü toplanır.

b) Kurul, Yöneticisi tarafından, toplantı tarihinden en az 15 gün önce bütün bağımsız bölüm maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü bir mektupla toplantıya davet edilir.

Çağrıda toplantının yer, saat ve gündemi belirtilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir.

c) Yönetici (veya denetçi) Parsel Kat Malikleri Kurulunu, yukarıda belirtilen usullere uyarak, gerekli gördüğü her zaman toplantıya çağırabilir. Yönetici (veya denetçi) bağımsız bölüm maliklerinin üçte birinin yazılı talebi halinde kurulu gecikmeksizin toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Toplantı talebinde bulunan kurul üyeleri, taleplerinde toplantının gündemini de belirtmek zorundadırlar.

TOPLANTI DİVANININ OLUŞUMU

MADDE: 13- Bağımsız Bölüm sayısı 20 ve üzerinde olan parsellerin Kat Malikleri Kurulu toplantıları yönetici tarafından açılır. Gerekli çoğunluğun sağlandığının, hazirun cetveli ile tespiti halinde, toplantıyı yönetmek ve tutanakları imzalamak için bir başkan ve iki üye seçilir.

Toplantı, yöneticinin açılış konuşması ile başlar ve toplantı saatinden sonra gelen üyeler, hazirun cetvelini imzalamak suretiyle toplantıya katılabilirler. Geriye dönük gündem maddesi tartışılamaz.

Toplantıda gündeme bağlılık esastır. Toplantıya katılanların üçte birinin önerisi ile görüşülmesi istenilen konular gündeme alınabilinir. Olağanüstü Toplantılarda, önceden belirlenen gündem maddesi dışındaki konular görüşülemez.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

MADDE: 14-

a) Parsel Kat Malikleri Kurulu, bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla karar verir.

b) Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı bir hafta içinde yapılır ve toplantı yeter sayısı aranmaksızın toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar verilir.

c) Kat Mülkiyeti Kanununda özel haller için konmuş bulunan toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin kurallar saklıdır. (Bk.KMK.Md.24,32,42,44,45)

KARARLARIN BAĞLAYICILIĞI

MADDE: 15- Parsel Kat Malikleri Kurulunun kararları, toplantıya veya karara katılmamış olsalar dahi, o parseldeki bütün bağımsız bölüm maliklerini ve bağımsız bölümü herhangi bir şekilde onlardan devralmış olanları bağlar. Kurulca verilen kararı uygun bulmayan bağımsız bölüm malikinin, kararı öğrenme tarihinden itibaren bir ay içerisinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde, karar aleyhine Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteme hakkı saklıdır.

KARARLARIN YAZILMASI VE İMZALANMASI

MADDE: 16-

a) Bağımsız Bölüm sayısı 20’den az olan parsellerde; Parsel Kat Malikleri Kurulunun kararları, Yönetici tarafından (1) den başlayıp sırasıyla giden sayfa numaralarıtaşıyan, her sayfası noter mühürü ile onaylı bir “karar defteri” ne yazılır ve toplantıya katılan bağımsız bölüm maliklerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler, arzu ederlerse aykırılığın sebebini belirterek defteri imza ederler.

b) Bağımsız Bölüm sayısı 20 ve üzerinde olan parsellerde; Parsel Kat Malikleri Kurulunun kararları, katip üye tarafından bilgisayar ortamında doğrudan yazılır. Toplantı bitiminde tutanak, divan heyeti ve yeni seçilen yönetim kurulu huzurunda sesli olarak okunması ve yapılacak düzeltmeler sonrasında alacağı son hali üç suret olarak çıkarılıp, bir sureti toplantı divan heyetince imzalanarak, birden başlayarak sırasıyla giden sayfa numaraları taşıyan, her sayfası noter mührü ile onaylı Karar Defterine yapıştırılır.

Hazirun cetvelinin asıllarından birinin de karar defterine yapıştırılarak eklenmesi sonucu, toplantı tutanaklarını kat malikleri adına imza yetkisi verilmiş divan heyetinin imzalamasıyla birlikte, karara muhalefet şerhi koyan kat malikleri veya temsilcilerinin beyanlarının geçirildiği tutanağın ilgili bölümlerine imzaları alınır. Ancak bu durumda tutanak halinde yapılacak bir saptama ile kararların hangi oranda çoğunlukla alındığı belirtilir. Karar defterinin noter tasdikli sayfalarına yapıştırılan karar nüshasının köşeleri parsel kaşesi ve yeni yönetim kurulu üyelerinin imzası ile sabitlenir.

B- PARSEL YÖNETİCİSİ

SEÇİMİ

MADDE: 17-

a) Parsel Kat Malikleri Kurulu, her yıl EKİM ayında yapacağı toplantıda kendi üyeleri arasından veya dışarıdan birini bir yıl için “Parsel Yöneticisi” tayin eder. Kurul gerekli gördüğü takdirde Yöneticiyle birlikte, bir veya daha çok Yönetici Yardımcısı seçebilir veya Parsel’deki bağımsız bölümlerin yönetim hizmetinin, belirlenen bir ücret karşılığında Servis Şirketi’nce, bu amaçla kurulmuş bir kooperatifçe, bir dernekçe veya bu amaca uygun bir vakıfça yürütülmesini isteyebilir. Yönetici Yardımcılarının yapacağı işleri, Yönetici belirler.

Bağımsız bölüm sayısı 20 ve üzerinde olan parsellerde üç gerçek kişiden oluşan Yönetim Kurulu atanması da mümkündür.

Eski Yöneticinin ve Yardımcılarının görevi yenileri seçilinceye kadar devam eder.

b) Yönetici bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilir. Eski yönetici tekrar seçilebilir.

Yöneticinin seçiminde bağımsız bölüm malikleri anlaşamazlarsa, bağımsız bölüm maliklerinden birinin başvurması üzerine Yönetici Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tayin edilir.

c) Kurul, Yönetici ve/veya Yardımcılarını veya Yönetim Kurulunu sayı ve arsa payı çoğunluğunun kararı ile her zaman değiştirebilir. Ancak Sulh Mahkemesince atanan Yönetici, (Sulh Mahkemesinden izin alma hali dışında) atama üzerinden altı ay geçmedikçe, Kurul kararıyla değiştirilemez.

d) Parsel Yöneticilerinin ad ve soyadları ile iş ev adresleri ve telefon numaraları Toplu Yapı Yönetim Binasının giriş kapısı yanına veya antrede görülecek bir yere asılır. Yönetici iş ve ev adresini telefon numaralarını en geç seçimi izleyen bir hafta içinde Toplu Yapı Yöneticisine bildirir.

ÜCRETİ

MADDE: 18- Yönetim Kuruluna / Yöneticiye (gerekiyorsa Yardımcılarına) ödenecek ücret, Parsel Kat Malikleri Kurulunca belirlenir. Kurulda bu konuda bir karar alınmamışsa, bağımsız bölüm malikleri arasından seçilen Yönetici, görevi süresince, kendisine düşen olağan ortak giderleri ödemez.

SORUMLULUĞU VE GÖREVLERİ

MADDE: 19-

a) Parsel Yöneticisi (varsa Yardımcıları) bağımsız bölüm maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.

Yönetici, EKİM ayında yapılacak toplantıda o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. Yönetici, bu amaçla, gelir ve gider durumunu gösteren bir raporu, toplantı çağrısıyla birlikte, bağımsız bölüm maliklerinin bilgisine sunar.

Yönetici, yaptığı giderleri belgeler ve bütün gider belgelerini, gerektiğinde incelemek üzere bir dosyada saklar.

b) Parsel Yöneticisi, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35, 36, 37 ve diğer maddelerinde öngörülen görevleri ve özellikle belirtilen işleri yapar.

aa) Parsel Kat Malikleri Kurulu ile Toplu Yapı Temsilciler Kurullarınca verilen kararları yerine getirir.

bb) Parsel Kat Malikleri Kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa seçimi izleyen 20 gün içinde bir işletme Projesi hazırlar. Bu projede özellikle:

1) Bir yıllık tahmini gelir ve gider tutarları,

2) Ortak giderlerden, bu yönetim planına ve KMK. Md.20’ye göre her bağımsız bölüm malikine düşecek muhtemel miktarı,

3) Tahmini ve muhtemel giderleri karşılamak üzere her bağımsız bölüm malikinin vermesi gereken avans tutarını ve bu avansların ödeme şekil ve zamanını gösterilir.

İşletme Projesi, bağımsız bölüm maliklerine ve bağımsız bölümden fiilen yararlananlara (kiracı vs.’ye) imzaları karşılığında veya taahhütlü bir mektupla bildirilir.

Bildirimden başlayarak 7 gün içinde Projeye kat maliklerince itiraz edilirse, itiraz Parsel Kat Malikleri Kurulunda incelenir ve Proje hakkında karar verilir. Gerekirse yeni bir proje hazırlanır. İtiraz olmazsa, Proje kesinleşir. Kesinleşen İşletme Projeleri veya Parsel Kat Malikleri Kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

cc)Bağımsız bölümlerin ve ortak yerlerin amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı, işletmesi ve onarımı için gerekli olağan tedbirleri alır ve bu tedbirlerin icap et tirdiği sözleşmeleri yapar.

dd) Parsel’deki bağımsız bölüm maliklerinden, bu Yönetim Planı ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre belirlenmiş Parsel ve toplu yapı ortak gider paylarını ve bu giderlere ilişkin avansı toplar. Toplanan paranın toplu yapı ortak giderlerine ilişkin kısmını Toplu Yapı Yöneticisine (veya onun göstereceği hesaba) veya bu hizmeti veren kuruluşa gecikmeksizin aktarır.

Bağımsız bölüm malikinin payına düşecek ortak gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümden kiracı olarak veya başka bir sebeple devamlı olarak yararlananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Bu nedenle, Yönetici, bağımsız bölüm malikine düşen ortak gider ve avans payını doğrudan doğruya bağımsız bölümden devamlı olarak yararlananlardan da isteyebilir. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira bedeli ile sınırlıdır. Kiracı, yaptığı ödemeyi kira borcundan düşer. Bağımsız bölümden kiracı olarak veya diğer bir sebeple bir başkasının yararlanmakta olması bağımsız bölüm malikinin ortak gider ve avans payını ödeme zorunluluk ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

ee) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen bağımsız bölüm maliklerine ve görevinin kapsamına giren işler nedeniyle üçüncü şahıslara karşı bağımsız bölüm maliklerini temsilen dava açar, icra takibinde bulunur.

Parsel Kat Malikleri Kurulu kararlarının iptaline ilişkin olarak veya görevinin kapsamındaki işler nedeniyle, bağımsız bölüm malikleri veya üçüncü şahıslar tarafından açılan davalarda diğer bağımsız bölüm maliklerini temsil eder.

Yukarıda belirtilen davalara ilişkin yargılama giderleri ortak giderlerden karşılanır.

ff) Parsel’in tümünü ilgilendiren tebligatı kabul eder, gerektiği zaman bağımsız bölüm maliklerine duyurulmasını ve gerekli bütün tedbirlerin alınmasını sağlar.

gg) Parsel Kat Malikleri Kurulunda alınan kararların bir kopyasının Toplu Yapı Temsilciler Kuruluna veya servis şirketine intikal ettirilmesini ve kararlarda yazılı hususların yerine getirilmesini sağlar.

hh) Parsel Kat Malikleri Kurulu kararıyla veya Kurulca verilen yetki uyarınca Yönetici tarafından sözleşmesi feshedilen veya sona eren kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçilerin, bı görevi nedeniyle tahsis edilmiş yerleri onbeş gün içinde boşaltmalarını sağlar. Bu süre içinde boşaltılmayan yerlerin zabıtaca boşaltılması için yerel mülkiye amirine (KMK ek madde 2 uyarınca) başvurur.

ii) Gerekli durumlarda bağımsız bölüm malikleri tarafından karar verilmişse bağımsız bölümleri sigorta ettirir.

C- PARSEL DENETÇİSİ

MADDE: 20-

1. Parsel Kat Malikleri Kurulu her yıl EKİM ayında yapacağı toplantıda, sayı ve arsa payı çoğunluğu ile aralarından bir veya üç kişiyi bir yıl için Denetçi olarak seçer. Aynı kişilerin tekrar seçilmesi mümkündür.

2. Denetçi (veya Denetim Kurulu), Yöneticinin hesaplarını en az üç ayda bir denetler ve Ekim ayında yapılacak toplantıda, Parsel Kat Malikleri Kuruluna vereceği raporda, denetim sonucu ve Parsel’deki yapıların yönetim tarzı hakkındaki görüşlerini bildirir.

3. Denetçi (veya Denetim Kurulu), bu raporu ve vereceği kararları noter mühürüyle tasdikli bir deftere yazarak imza eder.

4. Parsel Kat Malikleri Kurulu, gerekli görürse, Yöneticinin hesaplarını ayrıca dışardan bir uzmana inceletir.

D- PARSEL TEMSİLCİSİ

MADDE: 21- Parsel Kat Malikleri Kurulu; Toplu Yapı Temsilciler Kurulu için, her yıl ekim ayında yapacağı toplantıda, sayı ve arsa payı çoğunluğu ile aralarından, işbu Yönetim Planının 22. maddesinde belirtilen sayıda temsilci seçer.

Bağımsız Bölüm sayısı 10’dan daha az olan parsellerde, yönetici aynı zamanda parsel temsilcisi olarak da Toplu Yapı Temsilciler Kuruluna katılır.

E- TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU OLUŞMASI

MADDE: 22- Toplu Yapı Temsilciler Kurulu; Parsel Yöneticileri ile Parsel Kat Malikleri Kurulunca seçilen temsilcilerden oluşur.

Toplam üye sayısı 217 olup, bu üyelerin parsellere göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

ADA PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI TEMSİLCİ SAYISI

105 Ada 1 Parsel Rekreasyon 1

105 Ada 4 Parsel 100 10

105 Ada 5 Parsel Rekreasyon 1

106 Ada 1 Parsel 44 4

106 Ada 2 Parsel 44 4

106 Ada 3 Parsel 34 3

106 Ada 4 Parsel Rekreasyon 1

107 Ada 1 Parsel Sosyal Donatı 1

107 Ada 3 Parsel 110 11

108 Ada 1 Parsel 58 6

109 Ada 1 Parsel 22 2

109 Ada 3 Parsel 63 6

110 Ada 2 Parsel 63 6

110 Ada 4 Parsel 36 4

110 Ada 5 Parsel 1 1

110 Ada 6 Parsel Sosyal Donatı 1

110 Ada 7 Parsel Sosyal Donatı 1

111 Ada 6 Parsel Rekreasyon 1

111 Ada 7 Parsel Rekreasyon 1

111 Ada 9 Parsel Rekreasyon 1

111 Ada 10 Parsel Rekreasyon 1

111 Ada 13 Parsel Rekreasyon 1

111 Ada 15 Parsel Rekreasyon 1

111 Ada 16 Parsel Rekreasyon 1

111 Ada 17 Parsel Rekreasyon 1

111 Ada 18 Parsel Rekreasyon 1

111 Ada 20 Parsel Rekreasyon 1

111 Ada 21 Parsel Rekreasyon 1

111 Ada 22 Parsel Rekreasyon 1

111 Ada 23 Parsel Sosyal Donatı 1

111 Ada 24 Parsel Rekreasyon 1

111 Ada 26 Parsel 22 2

112 Ada 3 Parsel 12 1

113 Ada 1 Parsel 172 17

113 Ada 2 Parsel Sosyal Donatı 1

113 Ada 3 Parsel Rekreasyon 1

113 Ada 4 Parsel 32 3

114 Ada 2 Parsel 82 8

114 Ada 4 Parsel Sosyal Donatı 1

114 Ada 5 Parsel Sosyal Donatı 1

115 Ada 1 Parsel 83 8

116 Ada 3 Parsel 112 11

117 Ada 1 Parsel 59 6

117 Ada 2 Parsel 5 1

117 Ada 6 Parsel 23 2

117 Ada 4 Parsel 1 1

117 Ada 5 Parsel Sosyal Donatı 1

117 Ada 7 Parsel Sosyal Donatı 1

118 Ada 1 Parsel 40 4

118 Ada 2 Parsel 60 6

118 Ada 3 Parsel 5 1

118 Ada 4 Parsel 28 3

118 Ada 5 Parsel 48 5

118 Ada 6 Parsel 26 3

119 Ada 1 Parsel Sosyal Donatı 1

119 Ada 2 Parsel 35 4

120 Ada 1 Parsel 4 1

120 Ada 2 Parsel 63 6

121 Ada 1 Parsel 17 2

121 Ada 2 Parsel 4 1

121 Ada 3 Parsel 57 6

121 Ada 4 Parsel Sosyal Donatı 1

121 Ada 5 Parsel 18 2

128 Ada 11 Parsel 16 2

129 Ada 2 Parsel 26 3

130 Ada 2 Parsel 12 1

130 Ada 3 Parsel 3 1

130 Ada 4 Parsel 3 1

130 Ada 6 Parsel Rekreasyon 1

139 Ada 1 Parsel Sosyal Donatı 1

139 Ada 2 Parsel 170 17

145 Ada 1 Parsel Sosyal Donatı 1

KURULA KATILMA VE OY HAKKI

MADDE: 23- Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun üyeleri Kurulda bir oy hakkına sahiptirler.

Kurulun belli bir toplantısına katılamayacak olan üye, temsilcisi / yöneticisi bulunduğu Parselden bir Bağımsız bölüm malikini t toplantı için vekil tayin edebilir. Aynı parselde başka bağımsız bölüm yoksa, komşu parseldeki, bağımsız bölüm malikini vekil tayin edebilir. Vekil temsil yetkisini yazılı bir belge ile kanıtlamak zorundadır.

TOPLANMA VE ÇAĞRI

MADDE: 24-

a) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu her yıl KASIM ayının ilk 15 günü içinde toplanır.

b) Kurul, Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından, toplantı tarihinden en az 15 gün önce, bütün kurul üyelerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla toplantıya davet edilir.

Çağrıda, toplantının yer, saat ve gündemi belirtilir. İlk çağrı yapılırken birinci toplantıda toplantı yeter sayısının sağlanmaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir.

c) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Kurulu, yukarıda belirtilen usullere uyarak her zaman toplantıya çağırabilir.

d)Yönetim Kurulu, kurul üyelerinin üçte birinin yazılı talebi halinde Kurulu gecikmeksizin toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Toplantı talebinde bulunan kurul üyeleri, taleplerinde toplantının gündemini de belirtmek zorundadırlar.

TOPLANTI DİVANININ OLUŞUMU

MADDE: 25- Toplu Yapı Temsilciler Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Gerekli çoğunluğun sağlandığının, hazirun cetveli ile tespiti halinde, toplantıyı yönetmek ve tutanakları imzalamak için bir başkan ve iki üye seçilir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşması ile başlar ve toplantı saatinden sonra gelen üyeler, hazirun cetvelini imzalamak suretiyle toplantıya katılabilirler. Geriye dönük gündem maddesi tartışılamaz.

Toplantıda gündeme bağlılık esastır. Toplantıya katılanların üçte birinin önerisi ile görüşülmesi istenilen konular gündeme alınabilinir. Olağanüstü Toplantılarda, önceden belirlenen gündem maddesi dışındaki konular görüşülemez.

TOPLANTI KARAR VE YETER SAYISI

MADDE: 26-

a) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, üye sayısının yarısından fazlası ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar verilir.

b) Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılmazsa, ikinci toplantı bir hafta içinde yapılır ve bu defa toplantı yeter sayısı aranmaksızın, toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar verilir.

c) Kat Mülkiyeti Kanunu’nda ve bu Yönetim Planında, özel haller için öngörülmüş bulunan toplantı ve karar sayısına ilişkin hükümler saklıdır.

KARARIN BAĞLAYICILIĞI

MADDE: 27- Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun kararları; Parsel Kat Malikleri Kurulunu, Parsel Yönetim Kurullarını / Yöneticilerini, Tepekent Konut Alanı kapsamında bulunan bütün bağımsız bölüm maliklerini, irtifak hakkı sahiplerini ve bağımsız bölümleri herhangi bir şekilde onlardan devralacak olanları bağlar.

KARARLARIN YAZILMASI VE İMZALANMASI

MADDE: 28- Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun kararları, katip üye tarafından bilgisayar ortamında doğrudan yazılır. Toplantı bitiminde tutanak, divan heyeti ve yeni seçilen yönetim kurulu huzurunda sesli olarak okunur. Yapılacak düzeltmelerden sonra üç suret olarak çıkarılıp, bir sureti toplantı divan heyetince imzalanarak, her sayfası noter mührü ile onaylı ve birden başlayıp sırasıyla giden sayfa numaraları taşıyan Karar Defterine yapıştırılır.

Hazirun cetvelinin asıllarından birinin de karar defterine yapıştırılarak eklenmesi sonucu, toplantı tutanaklarını temsilciler adına imza yetkisi verilmiş divan heyetinin imzalamasıyla birlikte, karara muhalefet şerhi koyan temsilcilerin beyanlarının geçirildiği tutanağın ilgili bölümlerine imzaları alınır. Ancak bu durumda tutanak halinde yapılacak bir saptama ile kararların hangi oranda çoğunlukla alındığı belirtilir. Karar defterinin noter tasdikli sayfalarına yapıştırılan karar nüshasının köşeleri parsel kaşesi ve yeni yönetim kurulu üyelerinin imzası ile sabitlenir.

E- TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU SEÇİMİ

MADDE: 29-

a) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu KASIM ayında yapacağı olağan toplantısında, toplantıya katılanların sayısına göre belirlenecek oy çokluğu kuralına uyularak kendi arasından veya dışarıdan bir yıl için seçeceği 5 asil kişi ile “Toplu Yapı Yönetim Kurulunu” oluşturur. Seçilen asil üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.

Seçime aday listesi düzenleyerek liste halinde girilir ve birinci fıkrada belirtilen esasa göre ve kapalı oylama ile yapılacak seçim sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri seçilir.

Yönetim Kurulu, yapacağı ilk toplantıda kendi içinden birisini Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçer ve diğer görev dağılımlarını yapar.

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, gerek gördüğü takdirde Yönetim Kurulunu üç yılı geçmemek şartıyla, daha fazla bir süre için seçebilir.

b) Yönetim Kurulu, sayı çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir. Yönetim Kurulunun kararları her sayfası noter mühürüyle onanmış bir deftere yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu görev sürelerinin sonunda tekrar seçilebilirler. Yeni Yönetim Kurulu seçilinceye kadar mevcut Yönetim Kurulu görevine devam eder.

c) Yönetim Kurulu üyesi olarak bir gerçek veya tüzel kişi seçilebilir. Yönetim Kurulu üyesi olarak bir tüzel kişi seçilmişse, Yönetim Kurulunda tüzel kişiyi görevlendireceği birisi temsil eder.

d) Yönetim Kurulu, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile seçilirler ve aynı çoğunlukla her zaman değiştirilebilirler.

 

ÜCRETİ

MADDE: 30- Toplu Yapı Yönetim Kuruluna ödenecek ücret Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca belirlenir.

SORUMLULUĞU VE GÖREVİ

MADDE: 31-

a) Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyeleri aynen bir vekil gibi sorumludurlar. Dışarıdan seçilecek Yöneticinin (Tüzel veya gerçek kişinin) sorumluluğu ayrıca ayrıntılı olarak tespit edilir.

Yönetim Kurulu her yıl KASIM ayında yapılacak toplantıda, Toplu Yapı Temsilciler Kuruluna o tarihe kadar yapılan işlerin, elde edilen gelirlerin ve giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu, bu amaçla, gelir ve gider durumunu gösteren bir raporu, toplantı çağrısıyla birlikte bağımsız bölüm maliklerinin bilgisine sunar.

Yönetim Kurulu, yaptığı giderleri belgeler ve bütün gider belgelerini, gerektiğinde incelemek üzere bir dosyada saklar.

b) Toplu Yapı Yönetim Kurulu özellikle aşağıda belirtilen görevleri yapar.

aa) Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca verilen kararları yerine getirir.

bb) Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca verilen kararlar ve belirlenen ilkeler çerçevesinde, toplu yapı ortak yer ve tesislerin ve toplu yapı malikleri adına kayıtlı bağımsız bölümlerin işletilmesine veya kiraya verilmesine, ve/veya bunlar üzerinde tasarrufi veya idari işlemlerde bulunulmasına ilişkin sözleşmeleri ve diğer hukuki muameleleri Kurulu temsilen yapar. İhtiyaç halinde, ortak alanlar üzerine, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararı ile tesisler yapar.

Bu sözleşmeler, Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte, en az iki Yönetim Kurulu üyesi tarafından imzalanır.

cc) Toplu yapı ortak yer ve tesislerinin ve toplu yapı bağımsız bölüm maliki adına kayıtlı bağımsız bölümlerin amacına uygun olarak kullanılması, korunması bakımı ve onarımı için gerekli olağan tedbirlerin icap et tirdiği sözleşmeleri (kapıcı, bekçi, bahçıvan, marangoz, elektrikçi ile aktedilecekler dahil) kurul adına yapar. Bekçi, bahçıvan ve diğer görevlilerin çalışmalarını düzenler ve denetler. Yukarıda öngörülen tedbirlerin alınması, hizmetlerin yürütülmesi, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluğundaki (ortak gider ve avans payının toplanması gibi) diğer bir kısım işlerin görülmesi, bir sözleşmeyle Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde, tamamen veya kısmen bir tüzel veya gerçek kişiye bırakılabilir.

dd) Konut Alanı içinde yer alan tüm binaları önleyici bakım ve onarımı için periyodik denetimlerin yapılması, bu denetim raporları dikkate alınarak hazırlanacak kısa ve uzun vadede bakım ve onarım planlarının yapılması, işletme teknik hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.

ee) Konut Alanı içinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri yürütecek organizasyonların oluşturulmasını ve desteklenmesini sağlar. İhtiyaç halinde çocuk ve gençlik kulüpleri kurar.

ff) Konut Alanı içinde çöp toplama, haberleşme, ulaşım, güvenlik, trafik düzeni, su dağıtım ve işletmesi, alışveriş gibi hizmetlerin yürütülmesini organize eder ve denetler. Konut Alanı içinde ve dışında kalan yeşil alanların içindeki spor alanları, çocuk bahçeleri ve havuzların yapım, onarım, güvenlik ve işletme hizmetlerini yürütür.

gg) Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca kabul edilmiş bir işletme Projesi yoksa, seçimini izleyen 20 gün içinde ve her yıl KASIM ayında bir işletme Projesi hazırlar. Bu Projede özellikle;

1- Toplu yapı ortak yer ve tesislerine ve toplu yapı bağımsız bölüm malikleri adına kayıtlı bağımsız bölümlere ilişkin bir yıllık tahmini gelir ve gider tutarlarını,

2- Toplu Yapı ortak giderlerinden bu yönetim planı ve KMK. Md. 20 uyarınca tüm bağımsız bölüm maliklerine arsa payları oranında isabet edecek muhtemel miktarı,

3- Tahmini ve muhtemel toplu yapı ortak giderlerini karşılamak üzere toplaması gereken avans miktarları ve bu avansların ödeme şekil ve zamanları gösterir. İşletme projesi Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerine imzaları karşılığında veya taahhütlü bir mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak 7 gün içinde Projeye Kurul üyelerince itiraz edilirse, itiraz Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda incelenir ve Projeye kesin şekli verilir. İtiraz olmazsa Proje kesinleşir.

Kesinleşen İşletme Projeleri bütün bağımsız bölüm maliklerine duyurulur. Kesinleşen İşletme Projeleri ve/veya Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları icra ve iflas kanununun 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

hh) Parsel yöneticilerinden ve diğer müstakil nitelikteki bağımsız bölüm (dükkan vs. gibi) maliklerinden, toplu yapı ortak gider paylarını ve bu giderlere ilişkin avans toplar.

Konut veya müstakil nitelikteki diğer bağımsız bölümlerin toplu yapı ortak gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümden kiracı olarak veya başka bir sebeple devamlı olarak yararlananlarda bağımsız bölüm maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Toplu Yapı Yönetim Kurulu, bağımsız bölüm malikine düşen toplu yapı ortak gider ve avans payını doğrudan doğruya bu bağımsız bölümlerden devamlı olarak yararlananlardan isteyebilir. Ancak sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira bedeli ile sınırlıdır. Kiracı yaptığı ödemeyi kira borcundan düşer.

Bağımsız bölümden kiracı olarak veya diğer bir sebeple bir başkasının yararlanmakta olması, kat malikinin toplu yapı ortak gider ve avans payını ödeme zorunluluk ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

ıı) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen bağımsız bölüm maliklerine ve yapmaya yetkili olduğu işler nedeniyle üçüncü şahıslara karşı bağımsız bölüm maliklerini temsilen dava açar icra takibinde bulunur.

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararının iptaline ilişkin olarak veya yapmaya yetkili olduğu işler nedeniyle bağımsız bölüm malikleri veya üçüncü şahıslar tarafından açılan davalarda diğer bağımsız bölüm maliklerini temsil eder.

Yukarıda belirtilen dava ve takiplere ilişkin olarak görevlendirilen avukatlara verilecek ücretler ve yargılama giderleri ortak giderlerden karşılanır.

ii) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararıyla veya Kurulca verilen yetki uyarınca Yönetim Kurulu tarafından sözleşmesi feshedilen veya sona eren kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçilerin, bu görevleri nedeniyle tahsis edilmiş yerleri 15 gün içinde boşaltmalarını sağlar. Bu süre içinde boşaltılmayan yerlerin zabıtaca boşaltılması için yerel mülkiye amirine (KMK. Ek. Madde 2 uyarınca) başvurur.

jj) Toplu yapının tümünü ilgilendiren tebligatı kabul eder.

kk) Toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesisleri ve toplu yapı bağımsız bölüm malikleri adına kayıtlı bağımsız bölümleri (gerektiği ölçüde) sigorta ettirir.

mm) Bağımsız Bölüm maliklerinin, gerek kendi bağımsız bölümlerini ve gerekse ortak yerlerin kullanımındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlar.

TOPLU YAPI DENETÇİSİ

MADDE: 32-

1. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu KASIM ayında yapacağı toplantıda, iki yıl için, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla, kendi arasından üç kişilik bir Denetim Kurulu seçer. Aynı kişilerin tekrar seçilmesi mümkündür.

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Denetim Kurulu ile birlikte çalışmak üzere, dışardan gerekli gördüğü uzmanları da görevlendirebilir. Bu uzmanlar gerçek veya tüzel kişi olabilir.

Denetçiler ve görevlendirilen uzmanlara ödenecek ücretler Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca belirlenir.

2. Denetim Kurulu, en az üç ayda bir Yönetim Kurulunun hesaplarını, görevlendirilen uzmanlarla birlikte inceler sonuçlarını bir ara raporla tespit eder. İnceleme sonucunda gerekli gördüğü takdirde, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun toplantıya çağırmasını Yönetim Kurulundan ister ve bu isteği 15 gün içinde yerine getirilmezse kendisi Kurulu doğrudan doğruya toplantıya çağırabilir.

Denetim Kurulu, her halde KASIM ayında yapılacak toplantıda, denetim sonucunu ve toplu yapının yönetim tarzı hakkındaki görüşlerini, yazılı olarak bir raporla Toplu Yapı Temsilciler Kuruluna bildirir.

3. Denetim Kurulu incelemeleri sırasında gördüğü aksaklıkları ve tavsiyelerini devamlı olarak (KASIM ayını beklemeksizin) Yönetim Kurulunun bilgisine sunar.

4. Denetim Kurulu ara ve KASIM ayı raporlarını, Yöneticiye bildirdikleri hususları ve diğer kararlarını noter mühürü ile tasdikli bir deftere yazar ve yazılan rapor ve kararlar Denetim Kurulu üyeleri ve uzmanlar tarafından imza edilir.

IV. BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE: 33-

a) Hakları: BAĞIMSIZ BÖLÜM malikleri mülkiyetlerinde bulunan bağımsız bölümler (konut, dükkan, garaj, sinema vs.) üzerinde (Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ve bu Yönetim Planının hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Bağımsız bölümlerini bizzat kullanabilecekleri gibi kiraya da verebilirler.

Bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümlerinin içinde çevreye zarar verecek nitelikte olmamak kaydıyla arzu ettikleri onarım, tesis ve değişiklikleri yapabilirler.

b) Yükümlülükleri: Bağımsız bölüm malikleri bağımsız bölümlerini ve eklentilerini (özel garaj vs.) kullanırken iyi niyet kurallarına uymak, diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek hareketlerden veya yasaya ve yönetim planına aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

Bağımsız bölüm malikleri özellikle;

aa) Bağımsız bölümde ve eklentilerde kedi, köpek, kuş, balık gibi evcil hayvanlar hariç başka hayvan besleyemezler. Besledikleri hayvanların ise diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemesini sağlarlar. Aksi takdirde, Parsel Kat Malikleri Kurulu sorun çıkaran hayvanın Tepekent Konut alanı dışına çıkarılmasını isteyebilir. Ayrıca, bu konuda Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun alacağı kararlara hayvan sahipleri uymak zorundadırlar.

bb) Bağımsız bölümlerinde, diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek nitelikte toplantılar tertip edemezler. Görüntülü hareketlerde bulunamazlar. Özellikel saat 22:00’den sonra televizyon, radyo, teyplerini komşuları rahatsız edecek şekilde kullanamazlar. Nişan, düğün gibi istisnai sebeplerle düzenlenecek toplantılarda diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemeye azami özen gösterirler.

cc) Bağımsız bölümlerini kumarhane, randevuevi gibi ahlak ve adaba aykırı sayılacak şekilde kullanamazlar.

dd) Kat mülkiyeti kütüğünde mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilmiş olan bağımsız bölümlerini, hiçbir şekilde hastane, dispanser, klinik gibi müesseselere tahsis edemezler.

ee) Kat mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilmiş bulunan bağımsız bölümlerinde (Parsel Kat Malikleri Kurulu oy birliği ile müsaade etmedikçe), sinema, gazino, kulüp, kahvehane, dans salonu gibi eğlence; lokanta, pastane gibi beslenme yerleri ve basımevi dükkan (berber dükkanı, terzihane, yatakhane, emlak bürosu, sendika veya dernek merkezi, dershane vs.) gibi yerler açamazlar veya kiraya veremezler. Hiçbir şekilde gayrımenkul alımı, satımı, kiralamaya aracılık yapamazlar.

ff) Kat mülkiyeti kütüğünde dükkan, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bölümleri kullanırken, diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek uygulamalarda bulunamazlar, gürültü, sarsıntı yapamazlar. Rahatsız edici duman ve kokular çıkaramazlar.

gg) Bütün bağımsız bölüm malikleri oybirliği ile müsaade etmedikçe, binalarının ön, arka ve yan cephelerine, bağımsız bölümlerinin pencere balkon veya teraslarına dışardan görünen veya dışarı sarkan levha ve tabela asamazlar. Balkonları ve terasları, duvar veya camekanla kapatamazlar. Pencere, balkon veya teraslara, binanın genel görünüm ve güzelliğini bozacak şekil veya renkte güneşlik koyamazlar, güvenlik önlemleri alamazlar.

hh) Konutların ahşap veya prekast elemanlar ile çevrelenen ve “çevre düzenleme uygulama projesinde” belirlenen bahçelerin kullanım hakkı, konut maliklerine aittir. Söz konusu bahçelerin bakım ve kullanımı sadece konut maliklerinin yükümlülüğündedir.

ıı) Konutların ön ve arka bahçeleri malikleri tarafından sürekli olarak bakımlı ve temiz olarak korunacaktır. Bahçede bulunan ağaç ve bitkilerin komşu bahçeye zarar vermemesini sağlarlar, ortak alanlara çöp atamazlar. Bahçe artıklarını, (çim, ağaç, vs.) Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun alacağı karara göre imha veya naklederler.

Bahçe düzeninin komşu malikleri rahatsız etmeyecek ve konutların güneşten faydalanmasını engellemeyecek şekilde olması gerekir. Eğer bir konut sahibi, Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından yapılacak yazılı bir uyarıya rağmen 2 ay içinde bahçesini bakımlı ve temiz hale getirmezse, 5 günlük 2. bir uyarıdan sonra Toplu Yapı Yönetim Kurulu bahçede gerekli bakım ve temizliği yaptırarak masrafları konut sahibinden talep eder. Konut sahibi bu masrafları ödemek zorundadır ve bahçesine girildiği için hiçbir kişi ve kuruluşu sorumlu tutamaz.

kk) Diğer bir bağımsız bölümde veya ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için bağımsız bölümlerine girme mecburiyetinin bulunduğu hallerde gerekli müsaadeyi vermekten kaçınamazlar.

ıı) Parsel Kat Malikleri Kurulunca kendilerine ayrılan yerler dışındaki ortak yerlere özel eşyalarını bırakamazlar ve arabalarını park edemezler.

Bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümlerinde bizzat oturmuyorlarsa, tebligat adreslerini, bu adresteki değişiklikleri ve bağımsız bölümlerinde kiracı olarak veya başka bir sıfatla oturanların ad, soyad ve iş adreslerini en geç 15 gün içinde Parsel Yöneticisine ve Servis Şirketine bildirirler. Tebligat adresini ve bundaki değişikliği bildirmeyen bağımsız bölüm malikinin yönetimde mevcut son adresine yapılan tebligat geçerli sayılır. Bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümlerini kiraya verdikleri takdirde, kira sözleşmesinden bir örnek ile Yönetim Planının bir kopyasının bağımsız bölümü kullananlara tebliğ edildiğine dair tebellüğ belgesini Yöneticiye tevdi etmeye ve bağımsız bölümü kullananlara borç ve yükümlülüklerini bildirmeye mecburdur.

mm) Bulundukları yapının mimari durumunu ve güzelliğini korumaya mecburdurlar. Binanın mimari özelliğini bozacak eklenti yapamazlar.

ORTAK YERLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

HAKLARI

MADDE: 34-

a) Bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümlerinin bulunduğu parseldeki ortak yerlerden ve tesislerden ve doğrudan doğruya o parseldeki yapılara tahsis edilmiş ortak yer ve tesislerden yararlanmak hakkına sahiptirler. Ortak yerler aşağıda belirtilmiştir.

ORTAK YERLER

Açık ve kapalı otoparklar, havuzlar, parklar, spor alanları, çocuk parkları ve bunların her türlü tesisatları.

Yukarıda yazılanlar dışında kalan, fakat parsel sınırı içine girmemekle beraber konutlara ait ortak açık alanların devamı niteliğinde olan yeşil alanlar ile oyun ve gezinti alanları, bisiklet yolları, koşu parkurları, dinlenme terasları, yaya yolları, tüm maliklerin ortaklaşa kullandıkları bütün yer ve alanlar da ortak yerler olarak sayılır.

Bağımsız bölüm maliklerinin yukarıda belirtilen ortak yer ve tesislerden nasıl ve ne ölçüde yararlanacakları Parsel Kat Malikleri Kurulunca hakkaniyet kuralları da dikkate alınarak belirlenir ve gerektiğinde düzenlenir.

Kurul, kararlarında, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun sözkonusu yer ve tesislere ilişkin ilke ve kararlarını da göz önünde bulundurur.

b) Bağımsız bölüm malikleri, toplu yapı ortak yer ve tesislerinden (Toplu yapı kapsamındaki bütün bağımsız bölümlere veya tahsis edilmiş ortak otoparklardan, parklardan, spor alanlarından, havuzlardan, eğitim alanı ve tesislerinden) Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun verdiği yetkiye dayanarak Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde yararlanırlar.

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu toplu Yapı ortak yer ve tesislerin kullanılmasını belli bir ücrete bağlayabilir. Bu ortak yer ve tesislerden yararlanmayı bir kulüp statüsü içinde düzenleyebilir. Toplu Yapı kapsamında bulunan ortak yer ve tesisler, hangi alanda veya yapıda bulunurlarsa bulunsunlar, tahsis edildikleri bağımsız bölümlerin ortak yer ve tesisi sayılırlar.

YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE: 35- Bağımsız Bölüm Malikleri

a) Bulundukları yapının mimari durumunu ve güzelliğini korumaya mecburdurlar;

b) Bütün bağımsız bölüm maliklerinin rızasını almadıkça ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler ile değişik renkte dış badana veya boya yapamazlar, balkonlarının veya parmaklıklarının rengini değiştiremezler;

c) Müstakil konutların dış cephe boya ve kaplamalarında renk ve malzeme değişikliği ile binanın mimari özelliğini bozacak eklentiler yapılamaz.

d) Parsel’deki veya toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesislerden yararlanırken, yer ve tesislere zarar verecek veya diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek davranışlarda bulunamazlar, bunlardan yararlanmaya yönelik olarak, yetkili Kurullarca belirlenmiş kural ve düzene aykırı davranamazlar, Tepekent yerleşim planına dayalı olarak hazırlanan vaziyet planlarında yer alan ancak tapuda kamuya terki yapılmamış olan yaya yollarını kaldıramazlar, kapatamazlar ve yerlerini değiştiremezler.

e) Toplu Yapı kapsamındaki ortak yer ve tesislerde, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun oybirliği ile verilmiş izni olmadıkça, hiçbir şekilde inşaat, değişiklik, onarım ve boya yapamazlar.

Bu Yönetim Planında ve Kat Mülkiyeti Kanununda bağımsız bölüm maliklerinin yükümlülüklerine ilişkin olarak yer alan bütün hükümler bağımsız bölümden kiracı olarak veya herhangi bir sebeple devamlı bir şekilde yararlananlara da aynen uygulanır. Bu yükümlülüklere aykırı davrananlar, bağımsız bölüm malikleri ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

V- KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE: 36-

a) HAKLARI

Yapılardan bir kısmının henüz tamamlanmamış olması halinde, Kat irtifakı sahiplerini Toplu yapı ortak yer ve tesislerden yararlanıp yararlanmayacakları, yararlanacaklarsa bunun şekli, şart ve kapsamı Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca belirlenir.

b) YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Toplu yapı ortak yer ve tesislerden yararlanmasına imkan verilen kat irtifakı sahipleri, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun kendilerine yönelik kararlarına uymak zorundadırlar.

VI- ORTAK GİDERLERE KATILMA

PARSEL ORTAK GİDERLERİNE KATILMA

MADDE: 37-

a) Parseldeki bağımsız bölüm maliklerinden her biri (Parsel’deki bağımsız bölüm malikleri oy Birliğiyle başka bir çözümde anlaşmadıkça) aşağıdaki ortak giderlere arsa payları oranında katılırlar.

aa) Parsel sigorta primlerine,

bb) Yönetim Planında ve KMK’da ortak alan olarak tanımlanmış tüm ortak yerlerin işletme, bakımı, sulama, aydınlatma, onarım ve yenileme giderlerine,

b) Bağımsız bölüm maliklerinin diğer yükümlülükleri,

aa) Bağımsız bölüm malikleri, bulundukları Parseldeki ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç duymadığını ileri sürmek suretiyle “ortak gider ve avans payını” ödemekten kaçınamazlar.

bb) Ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen bağımsız bölüm maliki, ödemede geciktiği günler için, aylık yüzde on hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorundadır.

cc) Ortak gider ve avans payını ödemede bir aydan fazla geciken bağımsız bölüm maliki hakkında; Yönetici/Yönetim Kurulu, bu Yönetim Planına, Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve genel hükümlere göre dava açmak ve/veya icra takibi yapmakla yükümlüdür.

dd) Ortak giderlerden karşılanan masraflara, bağımsız bölüm maliklerinden veya çcouklarından biri veya onun bağımsız biriminden yararlanmakta olan kişi (kiracı vs.) kusurlu hareketleriyle sebep olmuşsa, yapılan ödeme de zarara sebep olandan ve bağımsız bölüm malikinden alınır.

TOPLU YAPININ ORTAK GİDERİNE KATILMA

MADDE: 38-

a) Vaziyet Planına veya Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararına göre toplu yapı kapsamındaki belli parsel ve münhasıran o parseldeki bağımsız bölüm maliklerinin ortaklaşa kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o parseldeki bağımsız bölüm malikleri; Toplu yapı kapsamındaki yapılardan sadece birkaçının ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o yapılardaki bağımsız bölüm malikleri; toplu yapı kapsamındaki bütün bağımsız bölümler için ortak tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise, bütün kat malikleri tarafından karşılanır.

Toplu yapı alanında içinde veya çevresinde bulunan kamuya bırakılmış olan (yol, park vs.) veya yapı ve tesislerin (okul, cami vs.) bakım, onarımları ve işletmesi, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun kararıyla, toplu yapı yönetimince üstlenilmişse, bunlara ilişkin giderler de toplu yapı ortak gideri sayılır ve yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde bağımsız bölüm maliklerince karşılanır.

b) Yapılardan bir kısmının henüz tamamlanmamış olması halinde, kat irtifakı sahiplerinin toplu yapı ortak giderlerinden hangilerine, hangi ölçüde katılacaklarını Toplu Yapı Temsilciler Kurulu belirler.

c) Vaziyet Planına veya Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun kararına göre, Toplu Yapı kapsamındaki bütün bağımsız bölüm malikleri tarafından karşılanacak nitelikteki (İşletme Projesinde tahmini miktarı belirlenmiş) Toplu Yapı Ortak giderlerinin her bağımsız bölüme düşen katılma oranının tesbitinde arsa payı 3000 m2 ye kadar olanlar bir pay ve 3000 m2 den büyük olanlarda %50 fazlası ile 1,5 pay olarak dikkate alınırlar. Her bağımsız bölüme düşen ortak gider miktarının hesabında, 3000 m2 ye kadar olan arsa payları bir pay ve 3000 m2 den büyük olanlar 1,5 pay olarak toplanır ve toplam ortak gider bu toplama bölünerek her paya düşen gider saptanır.

Belli bir veya birkaç yapıdaki bağımsız bölüm maliklerinin münhasır kullanımına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler o yapılardaki bağımsız bölüm malikleri tarafından arsa payı oranına göre karşılanır.

d) Toplu yapı ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen bağımsız bölüm maliki, ödemede geciktiği günler için, aylık yüzde on hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorundadır.

Ortak gider ve avans payını zamanında ödemeyen bağımsız bölüm malikine, diğer yaptırımlarla birlikte Toplu Yapı Yönetim Kurulunun kararıyla, borcunu ödeyinceye kadar toplu yapı ortak yer, tesis ve hizmetlerden yararlanmasının durdurulması yaptırımı da uygulanabilir.

e) Toplu Yapı Yönetim Kurulu, toplu yapı ortak gider ve avans payını ödemede bir aydan fazla geciken bağımsız bölüm malikine karşı bu Yönetim Planına, Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve genel hükümlere göre dava açmak ve/veya icra takibinde bulunmakla yükümlüdür.

f) Bağımsız bölüm malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümünün veya kendisinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum, ihtiyaç veya imkan olmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar.

g) Toplu yapı ortak yer ve tesislerine, kusurlu hareketiyle bağımsız bölüm maliklerinden veya çocuklarından biri veya onun bağımsız bölümünden yararlanmakta olan kişi (örneğin kiracı) veya misafiri tarafından bir zarar verilirse, bu zarardan zararı veren ve bağımsız bölüm maliki birlikte ve müteselsilen sorumludur. Verilen zarar gerektiğinde ortak giderlerden karşılanır ve sorumlulardan istenir.

h) Sosyal Donatı ve rekreasyon alanlarının Toplu Yapı giderlerine katılımı; Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun kararı ile belirlenir ve buna göre genel giderlere katılım bedeli toplanır.

 

VII- HAKİMİN MÜDAHALESİNİN İSTENMESİ

MADDE: 39-

1- Parsel Kat Malikleri Kurulu veya Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca verilen kararı yasalara veya Yönetim Planı hükümlerine aykırı bulan bağımsız bölüm maliki, toplu yapının bulunduğu yerin Sulh Mahkemesine başvurarak kararın tamamen veya kısmen iptalini isteyebilir. Dava, kararı veren Kurula göre, Parsel veya Toplu Yapı Yönetim Kurulu aleyhine açılır.

2- Bağımsız bölüm maliklerinden birinin (veya onun Bağımsız Bölümünden kira sözleşmesine veya diğer bir sebebe dayanarak yararlanan kimsenin) Kat Mülkiyeti Kanununda veya bu Yönetim Planında öngörülen borç ve yükümlülüklerine uygun hareket etmemesinden zarar gören, rahatsız olan bağımsız bölüm maliki, toplu yapının bulunduğu yerin Sulh Mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini, rahatsız edici duruma son verilmesini isteyebilir. Bağımsız bölüm maliki, Yöneticiye veya Yönetim Kuruluna başvurarak, davanın Yönetici veya Yönetim Kurulu tarafından açılmasını da talep edebilir.

3- Bağımsız bölüm maliklerinden biri, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle diğer bağımsız bölüm maliklerinin haklarına, onlar için “çekilmez hale gelecek” derecede aykırı davranırsa, bağımsız bölüm malikleri, KMK. Md. 25 hükümleri çerçevesinde o bağımsız bölüm malikinin bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilir.

Bağımsız bölüm maliki “ortak gider ve avans payını zamanında ödemediği için iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibine sebep olmuşsa” veya KMK.’nın 33. maddesi gereğince mahkemenin emrine rağmen, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemekte bir yıl ısrar etmişse “veya” kendi bağımsız bölümünü bu Yönetim Planında yasak edilen işlerden birini yapmak için tahsis etmesi üzerine yapılan ihtara rağmen bundan vazgeçmemekte ısrarlı davranmışsa ve ihtarın tebliğinden itibaren üç ay içinde eski haline getirmemişse “yukarıda değinilen çekilmezlik hali” meydana gelmiş sayılır.

VIII- BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN FİİLEN TAMAMLANMASI

HALİNDE KMK.’NUN UYGULANMASI

MADDE: 40- Kat irtifakı kurulmuş gayri menkullerden, bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olunsa dahi, Kat Mülkiyeti Kanununun ve Yönetim Planının bütün hükümleri (kuralların oluşması, yönetici seçimi, ortak giderlere katılma vs.) kat mülkiyetine geçmiş gibi uygulanır.

IX- YENİLİK VE İLAVELERİN GİDERLERİNE KATILMA

MADDE: 41-

1- Parsel bazında ortak yer ve tesislerin düzgün veya daha rahat kullanılır hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına (Örneğin, ortak anten veya hidrofor yapılmasına vs.) ilişkin yenilik ve ilaveler, parseldeki bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla verecekleri karar üzerine yapılır.

Bu yenilik ve ilavelerin giderleri, faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir. Bağımsız bölüm maliklerinin bu esaslar çerçevesinde ödeyecekleri miktar, Parsel Kat Malikleri Kurulunca belirlenir.

2- Parsel ortak yer ve tesislerinde yapılması kararlaştırılan yenilik ve ilaveler çok masraflıysa veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa bütün bağımsız bölüm malikleri tarafından kullanılması gerekli yerlerinden bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen bağımsız bölüm maliki, gidere katılmak zorunda değildir. Bu gibi yenilik ve ilavelerin giderleri, onların yapılmasına karar vermiş olan bağımsız bölüm maliklerince ödenir.

3- Toplu yapının ortak yer ve tesislerinde yapılacak, yukarıda nitelikleri açıklanan, yenilik ve ilavelerin kararları, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda, toplantıya katılan kurul üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır.

Bağımsız bölüm maliklerinin toplu yapı ortak yer ve tesislerindeki yenilik ve ilavelerin giderlerine katılma oran veya miktarı, yukarıda (No 1 ve 2’de) açıklanan esaslar çerçevesinde, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca belirlenir.

X- TEMLİKİ TASARRUFLAR VE ÖNEMLİ YÖNETİM İŞLERİ

MADDE: 42-

1- Parsel kullanımına tahsis edilmiş ortak yerlerin bir ayni hakla kayıtlanması, reklam amacıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri bütün kat maliklerinin oy birliği ile verecekleri kararla yapılır.

Bağımsız bölüm malikleri yukarda öngörülen kararları alırken Vaziyet (yerleşim) Planında ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun kararlarında yer alan kural, yasak ve ilkelere uymak zorundadırlar.

2- Toplu Yapı ortak yer ve tesislerinin bir ayni hakla kayıtlanması ortak yapı ve tesislerin ve ortak bağımsız bölümlerin mülkiyetinin devredilmesi, toplu yapı kapsamındaki arsaların bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devir olunması gibi tasarrufi işlemlerin yapılması Toplu Yapı Temsilciler Kurulunu oluşturan tüm üyelerin oybirliği ile karar vermesine veya verilmiş karara katılmalarına bağlıdır.

Toplu yapı kapsamındaki ortak yer, yapı ve tesislerin yararlanma tarzının değiştirilmesi, ortak yapı ve tesislerin dış duvarlarının çatı ve damlarının reklam amacıyla kiraya verilmesi gibi önemli yönetim işleri için Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun oybirliği ile karar vermesi gerekir.

XI- GEÇİCİ TOPLU YAPI KAT MALİKLERİ KURULUNUN OLUŞUMU

GEÇİCİ MADDE: 1-

1- Bu Yönetim Planı Tapu Sicil Müdürlüğüne verildiği tarihte TEPEKENT KONUT ALANI Yönetimi kurulmuş olur. TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULUNU, S.S. Tepecik Tepekent Konut Yapı Kooperatifleri Birliği’nin Genel Kurul üyeleri oluşturur. TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU’nu da S.S. Tepecik Tepekent Konut Yapı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu oluşturur.

Bu şekilde oluşan Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Yönetim Planında Toplu Yapı Temsilciler Kurulu için öngörülmüş olan tüm hak, görev ve yetkilere, Toplu Yapı Yönetim Kurulu da, Yönetim Planında Toplu Yapı Yönetim Kurulu için öngörülmüş olan tüm hak, görev ve yetkilere sahip olacaktır.

2- İleride, her Parsel Yönetimi kuruldukça, o parsel temsilcileri de Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda yer alacaktır. Ayrıca, Parsel Yönetimleri kuruldukça, bu Yönetim Planında Parsel Yönetimleri için konmuş olan hükümler, bunlara uygulanacaktır.

XII- ../…/…. Tarihinde düzenlenen iş bu Yönetim Planı, aşağıda kimlikleri yazılı Kat Maliklerince okunarak oybirliğiyle kabul edilmiş ve imza altına alınmıştır.

NOT …… 634 Sayılı Kanuna aykırı hükümler geçersizdir.

Bu yönetim planındaki imzaların, adı geçen bütün kat maliklerine (ve yetkili temsilcilerine) ait olduğunu tasdik eder, bundan doğacak her türlü sorumluluğu şimdiden kabul ve beyan ederiz. 

MOMA PS1

22-25 Jackson Avenue

Minal

48th Ave. & 50st St.

Rose

22-25 Jackson Avenue

Dress coffee

22-25 Jackson Avenue

Arion Restaurant

22-25 Jackson Avenue

Rock coffee

22-25 Jackson Avenue

İLETİŞİM

ADRES:

Türkoba Mah. Tepecik Cad. No: 24
Tepecik – Büyükçekmece / İstanbul

TELEFON:

0 (212) 860 00 01 (4 hat)

FAX:

0 (212) 860 00 05

MAİL:

info@tepekent.com.tr
© DURİN AJANS. ALL RIGHTS RESERVED. TERMS OF USE AND PRIVACY POLICY